Podatek CIT

CIT (Corporate Income Tax) to nic innego jak dochodowy podatek od osób prawnych. To obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa polskiego. Pobierane się je od wszystkich podmiotów osiągających zyski finansowe na jego terytorium, które posiadają osobowość prawną i posiadają zdolność do czynności prawnych. Zasady określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. Podatek ten w przeciwieństwie do podatku PIT, dotyczy głównie spółek kapitałowych takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, jak tylko spółka zamknie rok podatkowy, musi w przeciągu pierwszych trzech miesięcy (do 31 marca) złożyć odpowiedni formularz. Jakie obowiązki wiążą się ze składaniem deklaracji CIT? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Deklaracja podatkowa PIT-39

Obserwuj nas na Instagramie!

Podatek CIT – dla kogo?

Zgodnie z art. 1 ustawy o CIT, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jako osoby prawne oraz podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania,
 • podatkowe grupy kapitałowe czyli grupy składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną oraz pozostają w związkach kapitałowych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Jakie są stawki CIT?

Stawki podatku CIT wynoszą:

 • 19% podstawy opodatkowania
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Z obniżonej, 9% stawki mogą skorzystać:

 • mali podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł
 • u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (przeważnie będzie to 2 stycznia danego roku).

Dodatkowo, z 9% stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.

Zwolnienia podmiotowe z CIT

Z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych oraz składania zeznań podatkowych zwolnione są niektóre podmioty. Ich katalog został ujęty w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i uwzględnia m.in.:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski.
 • jednostki budżetowe,
 • fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy (chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej),
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne,
 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • jednostki dozoru technicznego,
 • Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-37

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *