estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 roku część przedsiębiorców może skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u. Na czym polega estoński CIT i dla kogo warto z niego skorzystać? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Niższy CIT dla małych podatników

Obserwuj nas na Instagramie!

Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, to stosunkowo nowy system rozliczeń inspirowany estońskim systemem podatkowym. Zgodnie z założeniami miał stanowić atrakcyjną formę opodatkowania i realną alternatywę względem tradycyjnego modelu rozliczania CIT. Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak konieczności płacenia podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku. Oznacza to, że spółka na bieżąco nie płaci podatku dochodowego i to niezależnie od tego, jak wysokie są jej dochody. Obowiązek podatkowy zasadniczo powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników. Wprowadzając estoński CIT, rządzący chcą motywować przedsiębiorców do inwestowania środków w rozwój swoich firm. Co ważne, opodatkowaniu podlega tylko zysk wypłacony wspólnikom na podstawie uchwały o podziale wyniku finansowego netto osiągniętego w trakcie opodatkowania estońskim CIT. Co oznacza, że zyski pozostawione na kapitale zapasowym czy rezerwowym spółki nie podlegają opodatkowaniu.

Podsumowując tę część rozważań – firma, która zdecyduje się rozliczać z urzędem skarbowym korzystając z rozliczenia estońskim CIT–em, nie ma obowiązku wykonywania trzech uciążliwych czynności. Chodzi o prowadzenie rachunkowości podatkowej, ustalanie podatkowych kosztów uzyskania przychodu oraz obliczanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Estoński CIT – dla kogo?

Estońskie zasady opodatkowania CIT mogą stosować spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. Istnieją jednak liczne warunki:

  • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie mogą przekroczyć 50% wszystkich przychodów spółki
  • spółki muszą zatrudniać na podstawie:
    • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym albo
    • innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
  • jeżeli udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne
  • nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki. Ponadto tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
  • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Jednakże podkreślamy, że wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione.

Wpływ Polskiego Ładu na estoński CIT

Polski Ład wprowadził do modelu estońskiego znaczące korekty. M.in. rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych, zlikwidowano warunek ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Ponadto zniesiono limit przychodów 100 mln zł. Dodatkowo obniżeniu uległy stawki podatkowe, jak również doprecyzowano zasady opodatkowania zysku po wyjściu z modelu estońskiego. Zmiany poszły w dobrym kierunku i od stycznia 2022 r. tę formę opodatkowania wybrało już ponad 5 tys. podmiotów.

Warte uwagi: Przychody zwolnione z CIT

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *