Spółki osobowe

Jak wyodrębnić spółki osobowe spośród wszystkich spółek handlowych? Podstawowym kryterium jest współdziałanie osób, które są wspólnikami. W odróżnieniu od spółek kapitałowych nie jest możliwe założenie jednoosobowej spółki osobowej. Natomiast podstawową cechą wszystkich spółek osobowych jest konieczność podania przynajmniej jednego nazwiska (nazwy) wspólnika w nazwie spółki.

Spółki osobowe charakteryzuje osobista majątkowa odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Co to oznacza w praktyce? Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania. Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej. Mają zdolność do nabywania niektórych praw i obowiązków we własnym imieniu. Wspólnicy spółki osobowej, tak samo zresztą jak wspólnicy spółki kapitałowej, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów. Osobowymi spółkami handlowymi są:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych rodzajach osobowych spółek handlowych.

W poprzednim artykule opisywaliśmy inne formy prawne działalności gospodarczej – zachęcamy do przeczytania!

Warto, abyś poznał również różnicę między spółkami osobowymi i spółkami kapitałowymi.

Osobowe spółki handlowe – spółka jawna

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, która posiada zdolność prawną, pomimo braku osobowości prawnej. Z tego wynika, że może zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa. W celu jej rejestracji konieczne jest zawarcie umowy spółki na piśmie oraz zarejestrowanie spółki w KRS. Ponadto spółkę jawną mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne, inne spółki prawa handlowego, jak i osoby prawne. Jednakże w ramach spółki musi działać minimum dwóch wspólników, lecz każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Wkładem wspólnika może być:

  • samo dokonanie innych świadczeń na rzecz spółki, np. świadczenie na jej rzecz usług,
  • przeniesienie bądź obciążenie prawa własności rzeczy lub innych praw,

Każdy wspólnik jest zobowiązany wnieść równy wkład (pieniężny lub niepieniężny) do kapitału zakładowego. Odpowiadają oni solidarnie za zobowiązania spółki – również swoim osobistym majątkiem. Do kwoty 2 miliony złotych nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości ani składania sprawozdań finansowych. Spółka jawna nie płaci podatku dochodowego. Jest on odprowadzany indywidualnie przez każdego ze wspólników. Natomiast gdy wspólnikiem jest osoba prawna, to odprowadza ona podatek od osób prawnych.

Spółki osobowe
Formy prawne – osobowe spółki handlowe

Osobowe spółki handlowe – spółka partnerska

Spółkę partnerską mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne w celu wykonywania któregokolwiek z wolnych zawodów wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, np. lekarz, księgowa, prawnik, architekt. W nazwie spółki powinno znajdować się nazwisko co najmniej jednego partnera z oznaczeniem “i partner” bądź “i partnerzy” lub oznaczenie “spółka partnerska”, a także określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

W odróżnieniu od spółki jawnej, partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem zawodu przez innych partnerów i podległych im pracowników. Warunkiem koniecznym do zawiązania spółki partnerskiej jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz jej rejestracja w KRS. Ponadto spółka partnerska nie płaci podatku dochodowego. Zobowiązani są do tego wspólnicy, każdy z nich indywidualnie uiszcza podatek.

Osobowe spółki handlowe – spółka komandytowa

Jest to spółka, która umożliwia prowadzenie szerokiego zakresu działalności gospodarczej przez wspólników spółki. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch rodzajów wspólników: komandytariusza i komplementariusza, których różni zakres odpowiedzialności wobec zobowiązań spółki. Komplementariusze ponoszą podatkową odpowiedzialność jako osoby trzecie. Spółka komandytowa ma prawo do zaciągania zobowiązań, może być pozywana przed sądem i pozywać. Posiada wewnętrzną organizację, ale i także odrębny majątek, który pozostaje we współwłasności wspólników.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub firmę jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „sp.k.”. Wspólnikami spółki komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego. Powinna ona zawierać firmę i siedzibę spółki, jej przedmiot działalności, czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz sumę komandytową.

Osobowe spółki handlowe – spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa mająca zdolność prawną, ale nie posiadająca osobowości prawnej. Tworzy ją co najmniej dwóch partnerów – akcjonariusz oraz komplementariusz. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a komplementariusz odpowiada za nie całym swoim majątkiem.

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej wymaga rejestracji w KRS, stworzenia statusu spółki oraz zawarcia umowy założycielskiej w formie aktu notarialnego. Każdy akcjonariusz i komplementariusz powinien wnieść swój wkład. Minimalny kapitał zakładowy został określony na kwotę 50 000 złotych. Każdy wspólnik ma prawo uczestniczenia w zyskach, a komplementariusze do prowadzenia spraw spółki.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać między innymi określenie formy prawnej, czyli oznaczenie “spółka komandytowo-akcyjna” bądź w skrócie S.K.A.

Warte uwagi: Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *