Przychody zwolnione z CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szereg przypadków, w których podatku CIT w ogóle nie należy płacić. Ponadto uwzględnia również przypadki, które wpływają na obniżenie podatku do zapłaty. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich. Przychody – które z nich są zwolnione z CIT? Warto więc, abyś przeczytał do końca.

Przeczytaj również: Niższy CIT dla małych podatników

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Przychody – rodzaje

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, ale określa przykładowy katalog przysporzeń stanowiących przychód. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że przychodem jest każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym i bezzwrotnym.

Przychodami są m.in:

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze. W tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
  • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań,
  • wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio odpisano jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
  • kwota podatku od towarów i usług w przypadkach określonych w ustawie.

Odrębne zasady ustalania przychodu przewidziane są dla przychodów z działalności gospodarczej. Warto wskazać, że w przypadku podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, większość przychodów będzie zwykle związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów. Oznacza to, że dla rozpoznania przychodu z działalności wystarczające jest, gdy przychód jest należny. Za datę powstania takiego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Obserwuj nas na Instagramie!

Przychody zwolnione z CIT

Podatku dochodowego od osób prawnych nie płacimy od przychodów:
– uzyskanych z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
– z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
– wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Do takich czynności możemy zaliczyć zbycie rzeczy przez osobę niebędącą właścicielem, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego.

 Dochody wolne od podatku (zwolnienia przedmiotowe) – to dochody wymienione w art. 17 ustawy o CIT. Podatnik uzyskujący przychody ze źródeł, z których dochody są wolne od podatku, nie uwzględni ich przy obliczaniu podatku CIT. Pamiętajmy jednak, że obliczając podatek musimy wykazać w składanych deklaracjach i zeznaniach podatkowych przychody uzyskiwane ze źródeł z których dochód jest wolny od podatku. Dochód wolny od podatku odejmujemy od podstawy opodatkowania.

Wolne od podatku są między innymi dochody, które podatnik osiąga poza terytorium Polski. Jeśli posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Warunkiem zwolnienia takich dochodów są postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez Polskę. Ustawodawca przewidział również zwolnienia przedmiotowe dla zrzeszeń, stowarzyszeń, fundacji realizujących ustawowo określone, społecznie użyteczne cele. Warunkiem zwolnienia jest jednak przeznaczenie uzyskanych dochodów na realizację społecznie użyteczne celów statutowych.

Podmioty takie jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej korzystają ze zwolnienia dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Warte uwagi: Deklaracja podatkowa PIT-39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *