osoba fizyczna a osoba prawna

Mimo że określenia „osoba fizyczna” i „osoba prawna” stosowane są bardzo często, to nie każdy wie, co one właściwie oznaczają. Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. Oba te podmioty mają natomiast różne prawa w obrocie gospodarczym. W związku z tymi pojęciami określono w przepisach zdolność do czynności prawnych tych podmiotów. Dzięki niej nabywają one określone prawa, np. do zawierania umów. Kim jest osoba fizyczna? Jakie instytucje to osoby prawne? Przeczytaj niniejszy artykuł, w którym rozważymy powyższą kwestię.

Przeczytaj również: Zamknięcie działalności gospodarczej

Obserwuj nas na Instagramie!

Osoba fizyczna, czyli kto?

Mimo że kodeks cywilny nie zawiera definicji osoby fizycznej, to termin ten jest powszechnie używany. Kim jest osoba fizyczna? Osobą fizyczną jest każdy żyjący człowiek, bez względu na wiek czy płeć. Z kodeksu cywilnego wynika, że człowiek (osoba fizyczna) ma:

  • Zdolność prawną od chwili urodzenia. Przez zdolność prawną rozumie się zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolności prawnej nie można się zrzec.
  • Zdolność do czynności prawnych. Należy ją rozumieć jako możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań. W polskim prawie jest ona stopniowana.

Osoba fizyczna uzyskuje najpierw ograniczoną, a następnie pełną zdolność do czynności prawnych. Precyzując:

  • Osoby, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • Z chwilą uzyskania pełnoletności osoba fizyczna uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają zdolności do czynności prawnych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Osoba prawna, czyli kto?

Osobę prawną definiuje się jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań. Ponadto wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. A zatem jest to grupa osób, która decyduje się połączyć swoje siły i środki, aby tworzyć wspólną i zarejestrowaną działalność.

W kodeksie cywilnym czytamy, że osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, które na mocy szczególnych przepisów otrzymują osobowość prawną. Aby ustalić, o jakie jednostki organizacyjne chodzi, musimy zajrzeć do innych ustaw. I tak wyróżniamy m.in: banki, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe i spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, a także kościoły czy partie polityczne.

Zdolność do czynności prawnych osoby prawnej

Osoba prawna działa na podstawie statutu, aktu założycielskiego lub umowy założenia i uzyskuje zdolność do czynności prawnych po wpisie do odpowiedniego rejestru. Ta zdolność w przypadku osoby prawnej nie jest ograniczona dodatkowymi warunkami, a ustaje w wyniku wykreślenia z rejestru.

Osoba prawna reprezentowania jest przez organy, które wykonują jej wolę na podstawie statutu i innych aktów. Składa się ona z jednej lub kilku osób fizycznych, ale mogą występować w tej roli inne osoby prawne. Odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane przez zarząd ponosi osoba prawna. Jej siedzibą jest miejscowość, gdzie znajduje się siedziba organu zarządzającego. Poza tym taki podmiot ma własny majątek, który nie należy do osób fizycznych.

Zestawienie

 Osoba fizycznaOsoba prawna
Kto to jest?Każdy człowiek od urodzenia do śmierciNp. spółki osobowe, wspólnota mieszkaniowa
Zdolność prawnaMa od chwili urodzenia do śmierciMa zdolność prawną od chwili zawiązania
Zdolność do czynności prawnych/ osobowość prawnaMają zdolność do czynności prawnych:
– pełna – od osiągnięcia pełnoletności
– ograniczona – osoby od 13 do 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione
Nie ma osobowości prawnej, a więc też zdolności do czynności prawnych
ReprezentacjaW przypadku braku lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych – reprezentuje rodzic, opiekun, kuratorNie mają organów; reprezentują ją osoby, które tworzą jednostkę

Warte uwagi: Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *