Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z bardzo popularnych form zatrudnienia. Na samym początku należy zaznaczyć, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Co to oznacza? Przepisy dotyczące umowy zlecenie, w przeciwieństwie do przepisów regulujących umowy o pracę, znajdują się w Kodeksie cywilnym. Stosuje się zatem do nich przepisy dotyczące prawa cywilnego, a nie prawa pracy. Przez umowę zlecenie należy rozumieć zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

Umowa zlecenie jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, może być zarówno odpłatna jak i nieodpłatna. Zawarcie umowy może nastąpić w dowolnej formie. Stronami tej umowy mogą być wszelkie podmioty prawa cywilnego.  Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Osoba fizyczna a osoba prawna

Obserwuj nas na Instagramie!

Umowa o pracę a umowa zlecenie – różnice

Od umowy o pracę umowę zlecenie odróżniają następujące szczegóły:

 • zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu ani czasie, nie jest też zależny od zleceniodawcy,
 • zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią,
 • umowa zlecenie niekoniecznie musi być odpłatna,
 • wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc,
 • zleceniobiorca za szkodę wyrządzona zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywanym zleceniem odpowiada całym swoim majątkiem.

Umowa zlecenie – cechy

Podstawowe elementy wskazujące na wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia to:

 • duża swoboda i samodzielność pracowników w zakresie organizowania pracy,
 • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy (w tym również ścisłego wyznaczenia godzin rozpoczynania i kończenia pracy),
 • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę,
 • obowiązek zachowania minimalnej stawki godzinowej.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Sporządzenie umowy zlecenie

Ustawodawca nie określa jednoznacznie formy oraz elementów umowy zlecenia, aczkolwiek warto zawrzeć ją w formie pisemnej (po jednym egzemplarzu dla obu stron) i wskazać w niej:

 • strony umowy,
 • datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia,
 • przedmiot zlecenia (powinien być określony dokładnie),
 • wynagrodzenie.

W umowie powinny również znaleźć się własnoręczne podpisy obu stron.

Umowa zlecenie jest korzystna przede wszystkim dla przedsiębiorcy, czyli zleceniodawcy. Wynika to z wielu przyczyn. Przede wszystkim w takiej umowie nie obowiązują urlopy. W sytuacji, kiedy wykonanie zlecenia niesie za sobą koszty, pracownik może wystąpić do zleceniodawcy o wypłacenie zaliczki. Ponadto w zakresie czynności wynikających z umowy zleceniobiorca posiada pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy.

Do podstawowych korzyści związanych z zawarciem umowy zlecenia należy zaliczyć:

 • swobodę jej zawierania i rozwiązywania (bez okresu wypowiedzenia),
 • wysokie, 20-procentowe koszty uzyskania przychodu,
 • brak składek ZUS w stosunku do studentów zleceniobiorców (do 26. roku życia),
 • fakt, że zleceniobiorca może otrzymywać świadczenia, które przysługują pracownikowi, np. związane z podróżą służbową,
 • jeżeli umowa zlecenie zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy w każdym przepracowanym przez niego miesiącu.

Warte uwagi: Umowa o dzieło – charakterystyka

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *