PKD

Wraz z początkiem 2008 roku weszła w życie Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), która obejmuje wszystkie osoby otwierające firmy. PKD, została powołana do życia Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku, w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dodatkowo można ją określić jako podział i pogrupowanie rodzajów działalności gospodarczej, które wykonują podmioty działające na rynku. Ponadto wybór symbolu PKD następuje podczas wypełniania wniosku CEIDG-1.

Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do CEIDG jest równe z podaniem nazwy podklasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. Dodatkowo każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować do profilu wykonywanej działalności. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Przedmiotowe i podmiotowe zwolnienie z VAT

Czemu służą kody PKD?

W praktyce każda osoba, która decyduje się na założenie działalności gospodarczej, ma obowiązek określić rodzaj wykonywanej działalności za pomocą systemu kodów PKD. Odpowiednie ustalenie kodu lub kodów PKD jest kluczowe ze względu na możliwość wykonywania danej działalności.

Informacje o rodzaju działalności, które są deklarowane przez przedsiębiorców, służą oprócz tego gromadzeniu danych statystycznych o polskich firmach.

Wybierając właściwy kod PKD należy się zastanowić, jaka czynność będzie przeważająca w danej działalności – odpowiadający jej kod powinien być wpisany jako pierwszy w formularzu CEIDG-1. Jednakże w przypadkach wielu firm konieczne będzie podanie kilku kodów, które obejmą poszczególne elementy działalności i najlepiej oddadzą jej ogólny charakter. Ponadto przedsiębiorca może wskazać na formularzu maksymalnie dziewięć kodów PKD, przy czym pierwszy z nich określa podstawową działalność, a pozostałe dodatkową.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Struktura kodów PKD

Poziomy w strukturze PKD:

 • sekcja – oznaczana jest jednoliterowym symbolem, obejmuje 21 rodzajów działalności,
 • dział – oznaczany dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli zbiorowość na 88 rodzajów działalności,
 • grupa – oznaczany trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 rodzaje działalności,
 • klasa – oznaczana w formie czterocyfrowego kodu numerycznego, składa się z 615 rodzajów działalności,
 • podklasa – oznaczana pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzajów działalności.

Sekcje – rodzaje działalności

Pierwszym ich poziomem są sekcje, a w ich zakresie mieszczą się następujące rodzaje działalności:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcja F – Budownictwo;
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja;
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • Sekcja P – Edukacja;
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Warte uwagi: Składki ZUS jako koszty podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *