książka kontroli przedsiębiorcy

W większości polskich zakładów pracy istnieje tzw. książka kontroli. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku postępowania sprawdzającego przedsiębiorcę przez organy podatkowe. Podatnicy muszą prowadzić tzw. książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Dokumentacja taka powinna być przechowywana w siedzibie firmy. Książka kontroli w przedsiębiorstwie służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli przeprowadzanych w przedsiębiorstwie. Książka kontroli przedsiębiorcy – czym dokładnie jest i w jakim celu należy ją prowadzić? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Składki ZUS na ubezpieczenie przedsiębiorcy

Kontrola organów skarbowych

Istnieje szereg instytucji, które mogą skontrolować polskiego przedsiębiorcę. Każda z nich skupia się na nieco innym obszarze działalności konkretnego podmiotu gospodarczego. Do najpopularniejszych należą kontrolę ze strony Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sanepidu, Inspekcji Pracy czy Inspekcji Handlowej. Wszystkie one wiążą się z kompleksowym sprawdzeniem dokumentacji, często przesłuchaniem pracodawcy oraz pracowników, a także koniecznością złożenia wyjaśnień przez przedsiębiorcę. Nie oznacza to jednak, że podczas kontroli organy mogą działać w dowolny sposób. Zakres ich pracy określa bowiem ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W tym też akcie prawnym znajdziemy takie pojęcie, jak księga kontroli. Co ono dokładnie oznacza?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Książka kontroli przedsiębiorcy

Książka kontroli przedsiębiorcy może być prowadzona w formie papierowej, jak i elektronicznej. Nie ma ona określonego wzoru. Prawo określa jednak, jakie wpisy dokonuje w niej instytucja przeprowadzająca kontrolę, a jakie sam przedsiębiorca. Kontrolujący wpisuje:

  • oznaczenie organu, który dokonuje kontroli;
  • oznaczenie upoważnienia, które zostało przedstawione podczas kontroli;
  • zakres kontroli;
  • daty rozpoczęcia kontroli i dzień, kiedy została zakończona.

Szczególne miejsce powinno się poświęcić wpisom, w których znajdują się uzasadnienia przedłużenia kontroli, gdy faktycznie doszło to znacznego wydłużenia tej kontroli. Uzasadnienia powinny też obejmować czas trwania przerwy, który jest niezbędny do tego, by np. przeprowadzić badań próbki produktu. Pracownicy organu kontroli, w momencie dokonywania wpisów muszą się przy nich podpisać, a także dodatkowo potwierdzić je odpowiednimi pieczątkami.

Przedsiębiorca może prowadzić elektroniczną książkę kontroli. W takim wypadku jednak powinien posiadać dodatkowo również jej papierową wersję (może być wydrukowana), tak by w każdym momencie dało się ją udostępnić organowi kontrolującemu. Musi być poświadczona przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.

Książka kontroli ma służyć przedsiębiorcy do udokumentowania, ile kontroli się odbyło i jaki czas trwały. Dla kontrolujących jest to źródło informacji o już przeprowadzanych kontrolach. Wszystko dlatego, że prawo ogranicza liczbę i czas kontroli w przedsiębiorstwie. Żeby ich nie przekroczyć, stosuje się właśnie książkę kontroli.

Książka kontroli przedsiębiorcy
Książka kontroli przedsiębiorcy

Kary za brak posiadania książki kontroli przedsiębiorcy?

Polski ustawodawca nie wprowadził do prawa przedsiębiorców regulacji związanych z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania księgi kontrolnej. W praktyce oznacza to, że nie ma sankcji za naruszenie obowiązku posiadania i uaktualniania książki kontroli. Upraszając, istnieje obowiązek posiadania takiej dokumentacji, jednak brak jego realizacji nie powoduje żadnych konsekwencji, przynajmniej ze strony samych kontrolerów.

Podobna sytuacja dotyczy nieokazania książki kontroli na żądanie kontrolera. Jeśli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku, organ kontrolny nie dysponuje żadnymi środkami prawnymi, aby ukarać taką osobę. Nie można więc skutecznie zmusić przedsiębiorcy do okazania księgi kontrolnej, zwłaszcza gdy istnieją podejrzenia nadużyć z jego strony. Pamiętajmy jednak, że kontrolerzy mogą w tej sytuacji opisać odmowę okazania księgi w protokole pokontrolnym, nie może to mieć jednak żadnego wpływu na czynności dokonywane w ramach bieżącej kontroli.

Pomimo że organ kontrolny nie ma możliwości ukarania przedsiębiorcy za brak lub nieokazanie księgi kontroli, mogą to uczynić odpowiednie organy skarbowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 83 Kodeksu karnego skarbowego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, audytu lub czynności audytowych udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę bądź inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca tego czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W praktyce kontrolerzy mogą więc zawiadomić odpowiednie organy skarbowe o braku książki kontroli lub odmowie jej okazania, co będzie skutkowało wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Warte uwagi: Polska Klasyfikacja Działalności – PKD

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *