PIT-6

Podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej są zobowiązani do złożenia szczególnej deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. Jest to deklaracja PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Jak ustala się dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jeśli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych do rozliczania tych działów? Ustala się go przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Formularz PIT-6 ma szczególny charakter ponieważ składa się go przed rokiem podatkowym. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Zerowy PIT, co oznacza?

Obserwuj nas na Instagramie!

Działy specjalne produkcji rolnej

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:

 • uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
 • uprawy grzybów i ich grzybni,
 • uprawy roślin „in vitro”,
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu,
 • hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
 • hodowla dżdżownic, entomofagów, jedwabników,
 • prowadzenie pasiek,
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

PIT-6 – charakterystyka

Deklaracja PIT-6 jest drukiem stosowanym do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Oprócz obowiązku składania formularza PIT-6, czyli deklaracji o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym, podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej powinni zawiadamiać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 • wprowadzeniu lub zaistnieniu zmian w prowadzonej przez nich produkcji w stosunku do stanu podanego w deklaracji,
 • zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu danego roku podatkowego eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
 • rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Deklaracja PIT-6 powinna trafić do urzędu skarbowego w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli podatnik składa wypełniony pisemnie druk PIT-6 , może go złożyć osobiście w swoim urzędzie lub wysłać listem poleconym pocztą. W przypadku dokumentu elektronicznego powinien on posłużyć się interaktywnym formularzem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po złożeniu formularza PIT-6 organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT- 6 – zasady ustalania dochodu

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą być ustalane na dwa sposoby:

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego

 • na podstawie norm szacunkowych

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Jest to określone w kolumnie 3 załącznika nr 2 do ustawy o PIT. W tym wypadku:


1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
2) upraw grzybów i ich grzybni – od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
3) wylęgarni drobiu – od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
4) zwierząt laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzedanych zwierząt – na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych,
5) hodowli ryb akwariowych – od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Przeczytaj również, jak uniknąć kary, jeśli spóźnisz się ze złożeniem deklaracji podatkowej! – PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Warte uwagi: Formularz PIT – rodzaje

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *