Odpisy amortyzacyjne

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą wie, że żeby firma dobrze prosperowała, niezbędne są nakłady inwestycyjne na jej rozwój. Chodzi tu w szczególności o zakup nowego sprzętu, nowych maszyn i pojazdów. Wydatki poniesione na zakup urządzeń, maszyn czy pojazdów mogą zostać zrekompensowane przez odpisy amortyzacyjne. Stanowią one wymierny wyznacznik zużywania się składnika majątku w czasie. Są obliczane od wartości początkowej środka trwałego i pomniejszają zobowiązania podatkowe.

Środki trwałe, będące własnością lub współwłasnością podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku podlegają amortyzacji. Mogą to być budynki, lokale, maszyny urządzenia i środki transportu. Ale także inne przedmioty o przewidywanym okresie wykorzystywania dłuższym niż rok. Wszystkie te elementy muszą być użytkowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wewnętrzne źródło finansowania – faktoring

Co wpływa na amortyzację?

Ważnym czynnikiem przy amortyzacji jest wartość początkowa środków trwałych. Czyli co? Cena ich nabycia lub koszt wytworzenia. Stanowi podstawę, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Odliczenie podatku VAT odbywa się na początku następnego miesiąca, po wprowadzeniu środka do ewidencji. Trwa do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub do momentu zbycia przedmiotu, jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Jak ustalić przewidywany czas trwania amortyzacji oraz roczną stawkę amortyzacyjną? Należy wyliczyć okres ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego. Co wpływa na jego długość? Jest to m.in. stan techniczny środka, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, wydajność mierzona liczbą godzin pracy lub wytworzonych produktów oraz prawne ograniczenia czasu użytkowania.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Odpisy amortyzacyjne – co im podlega?

Amortyzacji podlegają środki trwałe:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika,
 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
 • kompletne i zdatne do użytku.

Ponadto budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, a które będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Nie podlegają jej natomiast zarówno grunty, jak i prawo wieczystego ich użytkowania.

Rodzaje amortyzacji

 • Amortyzacja liniowa
  Polega ona na rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych na równe miesięczne raty. Jednakże mogą one ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie okresu amortyzacji (modernizacja-ulepszenie), korekta wartości
 • Amortyzacja degresywna
  Polega ona na tym, iż w każdym kolejnym roku amortyzacja naliczana jest od coraz mniejszej podstawy (pomniejszonej o dokonane w roku poprzednim odpisy amortyzacyjne). Metodę tę stosuje się do momentu kiedy roczny odpis amortyzacyjny ustalony na początku roku miałby być niższy od rocznego odpisu wyznaczonego przy pomocy metody liniowej. W takim przypadku od danego roku należy przejść do stosowania metody liniowej
 • Amortyzacja jednorazowa
  Ten rodzaj amortyzacji polega na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu oddania go do użytkowania lub w miesiącu następnym

Warte uwagi: Obligacje jako źródło finansowania firmy

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *