KŚT

W przedsiębiorstwach, jednostkach samorządowych i rządowych oraz wielu innych podmiotach wykorzystuje się środki trwałe. Podlegają one ewidencji, a przy tym każdy zalicza się do innej grupy. Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z gromadzeniem majątku. Niektóre jego elementy podlegają wpisowi do ewidencji środków trwałych według odpowiedniego numeru KŚT. Kiedy przedsiębiorca uzna już składnik majątku za środek trwały firmy, nadchodzi moment odpowiedniego zakwalifikowania nabytego środka trwałego.

Pojęcie środków trwałych stanowi nieodłączną część większości firm. Na środki trwałe składa się majątek podmiotów gospodarczych stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Wynika z tego, iż środkami trwałymi są: nieruchomości, urządzenia i środki transportu oraz inwentarz w przypadku gospodarstw rolnych. W momencie, gdy składnik majątku zostanie uznany przez przedsiębiorcę, jako środek trwały, należy odpowiednio go zakwalifikować. Do tego celu służy Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).  Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Metody amortyzowania środków trwałych

Pojęcie środka trwałego

Ustawy o podatkach dochodowych (PIT, CIT) oraz ustawa o rachunkowości posiadają własne, niezależne od siebie definicje środków trwałych. Obecnie definicja zawarta w rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych opiera się na zasadach ustawy o rachunkowości, nie wprowadzając dodatkowej, własnej definicji środka trwałego.  Jaki majątek uznawany jest za środek trwały? Majątek poczytywany za taki środek musi jednocześnie spełniać 5 warunków:

 1. stanowić własność lub współwłasność podatnika;
 2. być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie;
 3. być kompletny i zdatny do użytkowania w dniu przyjęcia do użytku;
 4. przewidywany okres jego użytkowania w firmie przekracza rok;
 5. być wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością lub też oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy też leasingu.

Z punktu widzenia funkcji, jakie spełniają środki trwałe, rozróżnia się cztery zasadnicze zbiory:

 • nieruchomości obejmujące grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej; środki trwałe zaliczone do tego zbioru zapewniają odpowiednie warunki do prowadzenia procesów produkcyjnych oraz działalności nieprodukcyjnej;
 • maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie – obejmujące środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmioty pracy (takie jak: surowce, materiały itp.) oraz środki trwałe służące wyposażeniu obiektów;
 • środki transportu służące do przewozu osób i transportu towarów;
 • inwentarz żywy

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

KŚT, czyli co?

Najkrócej mówiąc, Klasyfikacja Środków Trwałych pełni funkcję usystematyzowanej bazy, która gromadzi dane na temat obiektów wchodzących w skład majątku. Umożliwia właściwe ich grupowanie, co później pozwala skutecznie je ewidencjonować, prowadzić badania statystyczne, czy ustalać stawki tzw. odpisów amortyzacyjnych. Znajduje zatem szerokie zastosowanie w działaniach urzędowych.

Opracowanie tego sposobu postępowania przy kategoryzowaniu środków trwałych sprawia, że władze państwowe wiedzą więcej o biznesach prowadzonych na terenie kraju. KŚT stanowi zatem pewnego rodzaju narzędzie kontroli nad właścicielami przedsiębiorstw. Lepszy wgląd pomaga decydentom podejmować odpowiednie kroki w celu wspierania rozwoju firm, jak również zapobiegać przestępstwom.

Jak działa KŚT?

KŚT składa się z dziesięciu jednocyfrowych grup środków trwałych. Każda z nich składa się z kolei z dwucyfrowych podgrup oraz trzycyfrowych rodzajów. Wśród jednocyfrowych grup wyróżnić można:

 • 0 – grunty;
 • 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
 • 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
 • 3 – kotły i maszyny energetyczne;
 • 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
 • 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
 • 6 – urządzenia technicznie;
 • 7 – środki transportu;
 • 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 9 – inwentarz żywy.

Określenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego numeru określającego Klasyfikację Środków Trwałych jest niezbędne, aby w przyszłości możliwe było wyznaczenie stawki amortyzacyjnej, zgodnie z którą dokonywane będą odpisy w kosztach działalności.

Warte uwagi: Wewnętrzne źródło finansowania – odpisy amortyzacyjne

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *