CIT-8

Przedsiębiorstwa spośród dostępnych form finansowania działalności gospodarczej najczęściej wybierają kredyty lub pożyczki bankowe. Jednakże warunki kredytodawców często są trudne do spełnienia. Ponadto sztywna spłata rat kredytowych może zagrozić firmie w okresie pogorszonej płynności finansowej. W szczególności, jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. Istnieje jednak dużo korzystniejsze dla przedsiębiorców alternatywne źródło finansowania nowych przedsięwzięć, a mianowicie obligacje. Historia istnienia obligacji korporacyjnych sięga XIX wieku, kiedy takie papiery wartościowe pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ten instrument finansowy zyskał na popularności dopiero w ostatnich latach. Przełomowym wydarzeniem było uruchomienie 30 września 2009 roku rynku Catalyst – systemu autoryzacji i obrotu papierami dłużnymi. Wpłynęło to znacząco na wzrost świadomości dotyczącej takiego sposobu finansowania przedsiębiorstw oraz znacznie spopularyzowało w Polsce emisje obligacji korporacyjnych. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Emisja akcji jako źródło finansowania firmy

Obligacje – co to jest?

Obligacja jest to dłużny instrument finansowy czyli papier wartościowy. Jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji). Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Emitent, np. Skarb Państwa lub przedsiębiorstwo, zobowiązuje się wobec właściciela obligacji do wykupu obligacji, na określonych warunkach. To znaczy – w określonym terminie i po zapłaceniu wynagrodzenia za pożyczone pieniądze. Wynagrodzeniem za pożyczone pieniądze są najczęściej odsetki, których wysokość określa dokument emisyjny.

Szczególną formą obligacji są tzw. obligacje zerokuponowe – w takim rodzaju obligacji wynagrodzeniem dla obligatariusza nie są odsetki, ale zakup obligacji po cenie niższej od ceny nominalnej (tzw. zakup z dyskontem). Inny rodzaj obligacji to obligacje zamienne, emitowane przez wybrane spółki. Obligacja zamienna uprawnia obligatariusza do zamiany obligacji na akcje emitenta. Inwestycje w obligacje możemy utrzymywać do dnia wykupu lub wcześniej sprzedać je osobie trzeciej.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Finansowanie poprzez obligacje – zalety

Emisja obligacji jest elastycznym i relatywnie tanim źródłem pozyskania kapitału. Główne zalety korzystania z tego instrumentu finansowego to:

  1. Możliwość objęcia emisji przez wielu inwestorów, którzy osobno badają sytuację spółki i podejmują decyzje o inwestycji.
  2. Elastyczność w określaniu warunków emisji. Emitent sam ustala parametry emisji tj. oprocentowanie, zapadalność, zabezpieczenie, okres przyjmowania zapisów. Emitent sam podejmuje decyzję czy obligacje będą zabezpieczone.
  3. Emitent nie musi, jak w przypadku kredytu, określać celu na jaki zostaną przeznaczone pozyskane środki.
  4. Emitent w ustalonych terminach spłaca odsetki, a dopiero w dniu wykupu kapitał. Jest to jeden z głównych elementów, który odróżnia obligacje od kredytu. W przypadku kredytu, kredytobiorca zobowiązany jest spłacać co miesiąc raty kapitałowe wraz z odsetkami do zakończenia projektu. Jest to dużo większe obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa niż raty odsetkowe w przypadku obligacji, zwłaszcza gdy dany projekt w początkowym okresie nie generuje zysków.

Warte uwagi: Zewnętrzne źródło finansowania – dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Coworking Rynek 28,  Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *