PIT-6

Wielu podatników kierując się potrzebą serca, wspiera organizacje pożytku publicznego przekazując na ich cel darowizny w postaci pieniężnej lub rzeczowej. Przedsiębiorca, decydujący się na przekazanie darowizny z ekonomicznego punktu widzenia może sporo zyskać. Dzięki możliwości odliczenia takiego wydatku od dochodu, zmniejszając zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Darowizna więc nie stanowi jedynie korzyści dla obdarowanego ale jest również korzyścią dla darczyńcy. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ulga na złe długi

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) mówi, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. Podstawowe cechy darowizny:

  • możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
  • przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
  • o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania,
  • obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy.

Darowizna – ile i od czego można odliczyć?

Darowizny na działalność pożytku publicznego odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania). Dodatkowo, limit 6% dochodu jest wspólny dla wszystkich darowizn, z tytułu których przysługuje nam ulga. Należy zsumować darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa. Jak informuje Ministerstwo Finansów, jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT (podatek od towarów i usług), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT, czyli generalnie kwotę brutto.

Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT. Jeśli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, wtedy skorzystamy z PIT-28.

Darowizna nie tylko dla OPP

Organizacja pozarządowa, której darczyńca chce przekazać pieniądze, nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 26 ust. 1. pkt 9. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlegają darowizny przekazywane na organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia), niemające statusu OPP, pod warunkiem, że darowizna jest przekazana na cele pożytku publicznego (a organizacja statutowo te cele realizuje). 

Darowizny pieniężne można odliczać pod warunkiem, że są one udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W tytule przelewu warto podać cel darowizny mieszczący się w sferach pożytku publicznego (aby nie było wątpliwości, że darowizna spełnia wymogi do zwolnienia określone w przepisach).

Warte uwagi: Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *