Emisja akcji

Wiele przedsiębiorstw podczas podejmowania decyzji dotyczących finansowania swojej działalności staje przed dylematem dotyczącym wyboru źródła finansowania. Co wybrać? Kapitał dłużny w postaci tradycyjnego kredytu bankowego czy finansowanie poprzez rynki kapitałowe w formie emisji akcji lub obligacji? To jedno z najczęściej stawianych pytań przez zarządy i dyrektorów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże wszystkie z wymienionych form pozyskania kapitałów mają niewątpliwie swoje zalety i wady. Duże firmy mogą zastosować podwyższenie kapitału własnego przez emisję akcji. Akcja udowadnia współwłasność części kapitału przedsiębiorstwa. Ponadto emisja nowych akcji zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa aniżeli zaciągnięcie kredytu, gdyż niesie ze sobą mniejsze ryzyko.

Emisja jest procesem, w którym powstają papiery wartościowe, np. akcje. Zostają one następnie puszczone w obieg, czyli wyemitowane. Wydane akcje można wprowadzić do obrotu na rynku tradycyjnym bądź alternatywnym. Emisja papierów wartościowych umożliwia podwyższanie kapitału przez spółkę, a także umocnienie jej pozycji na rynku. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Zewnętrzne źródło finansowania – kredyt

Na czym polega emisja akcji?

Emisja akcji ma za zadanie zwiększyć liczbę udziałów, które składają się na majątek danej spółki. Wprowadzone na rynek akcje są nabywane przez inwestorów, co powoduje napływ gotówki i zwielokrotnienie kapitału. Dodatkowo cały proces emitowania papierów wartościowych jest uregulowany prawnie. Akcje są najpopularniejszym instrumentem finansowym, często wybieranym przez inwestorów, którym notowania giełdowe pozwalają obrać najlepszą strategię i zadecydować o wejściu na rynek.

Aby emitować akcje, trzeba przejść kilka etapów. Są nimi:

  • podjęcie stosownych uchwał przez zgromadzenie akcjonariuszy
  • decyzje dotyczące formy oferty (emisja publiczna lub prywatna)
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne)
  • przydział akcji i zgłoszenie zmian do odpowiedniego sądu rejestrowego
  • ewentualne wprowadzenie akcji do obrotu na giełdzie

Emisja akcji a Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych to jedno z miejsc, gdzie mogą zostać wyemitowane akcje spółek. Kto emituje akcje? Prawo do wydania tego rodzaju papierów wartościowych posiadają jedynie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Emisja akcji powinna zostać zaplanowana na odpowiedni moment. Należy wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą, kondycję przedsiębiorstwa i jego plany rozwoju.

Jak przebiega emisja akcji? Proces wydawania papierów wartościowych oraz puszczania ich w obieg został uregulowany przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 328). Niezbędne czynności, które należy przeprowadzić, to sporządzenie nowych dokumentów akcji oraz wystawienie i wydanie dokumentów. Ponadto emisja wiąże się z koniecznością realizacji wielu wymogów informacyjnych.

Zalety emisji akcji

  • zwiększenie liczby inwestorów partycypujących w ryzyku związanym z działalnością firmy,
  • pozyskanie środków na czas nieograniczony bez konieczności ich zwrotu,
  • poprawienie struktury bilansowej spółki dzięki podwyższeniu kapitałów własnych.

 Ponadto pozyskanie niezbędnych środków w formie emisji akcji może być bardziej korzystne od zaciągnięcia tradycyjnych zobowiązań kredytowych. Dlaczego? Głównie ze względu na fakt, iż odsetki od długu wpływają na wynik netto przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać o tym, że każda akcja daje jej posiadaczowi prawo majątkowe i korporacyjne. W związku z tym może się to wiązać ze zmianami w akcjonariacie, rozwodnieniem kapitału czy wzrostem liczby współwłaścicieli biorących udział w zyskach i mogących posiadać inną wizję rozwoju spółki. Warto też pamiętać, że przy emisji akcji nie bez znaczenia jest moment oraz panująca na rynkach finansowych i giełdzie sytuacja, gdyż bezpośrednio wpływa na możliwości pozyskania niezbędnych środków przez spółkę.

Warte uwagi: Zewnętrzne źródło finansowania – dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *